رنگ خدا

و هیچ رنگی زیباتر از رنگ خدا نیست...

و هیچ رنگی زیباتر از رنگ خدا نیست...

جای مدافعین حرم خالی...  شهید حسین  رضا کاوسی فر  SHAHID ALAMDAR1  قوانین شهید علمدار2بنر پشت مراسم نیمه شعبانورودی باب الجواد(ع)

قوانین شهید علمدار3 یاری مظلوم   حاج حمید دادگسترنیا شهید محسن حاجی بابا

هنوز امیدی هست...    وابستگی